• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η επιστημονική ομάδα της Μονάδας Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΜΠ χαρακτηρίζεται από σημαντική ποικιλομορφία όσον αφορά τα ερευνητικά αντικείμενα των μελών της, με αποτελέσματα η Μονάδα να αποκτά κατάλληλη επιστημονική διαφοροποίηση που της επιτρέπει να συμμετέχει σε πληθώρα ερευνητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με διάφορους εγχώριους και διεθνής φορείς.

Έτσι λοιόν, η ΜοΚΕ-ΕΜΠ συμμετέχει σε Επιστημονικές και Επαγγελματικές  Ενώσεις καθώς και σε διάφορα ερευνητικά δίκτυα Ερευνητικά Δίκτυα μέσω των οποίων διασφαλίζει την υλοποίηση από κοινού του οράματος της καθώς και την ομαλή διεξαγωγή των δράσεων τις οποίες θέλει να φέρει εις πέρας.

Ιδρύματα – Ερευνητικά Κέντρα

 

Επιστημονικοί σύλλογοι

 

Φορείς και Οργανισμοί
  • Δήμος Αθηναίων
  • Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.)
  • Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)
  • Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)
  • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)