• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ΜοΚΕ-ΕΜΠ συνεργάζεται με ξένα και ελληνικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματικούς φορείς και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες για μεταφορά τεχνογνωσίας, παροχή συμβουλών κλπ. Πιο συγκεκριμένα:

Συνεργασίες στο διεθνή χώρο:
Εγχώριες συνεργασίες: