• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ΜοΚΕ-ΕΜΠ λειτουργεί σαν φορέας ενημέρωσης και πληροφόρησης πάνω σε θέματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέσω της διοργάνωσης Ημερίδων και Workshop με Εμβάθυνση σε Εξειδικευμένα Θέματα όπως το Ερευνώ-Καινοτομώ-Επιχειρώ τα οποία και στοχεύουν στην ενημέρωση του ακαδημαϊκού και επιστημονικού κοινού.

Επιπλέον η ΜοΚΕ-ΕΜΠ παρέχει καθημερινή πληροφόρηση μέσω του ενημερωτικού της δελτίου (newsletter) ενώ επίσης βρίσκεται υπό εξέλιξη η πιλοτική εφαρμογή Καταγραφής Επιχειρηματικών Ιστοριών από τους επιχειρηματίες απόφοιτους του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.