• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Ιδρυματικούς Διαγωνισμούς Επιχειρηματικού Παιγνίου (Business Games) με σκοπό την εξοικείωση προπτυχιακών και απόφοιτων μηχανικών με το επιχειρησιακό περιβάλλον, τους τρόπους διαχείρισης των πόρων και των καταστάσεων πάνω στις οποίες καλείται ένας επιχειρηματίας μηχανικός να λάβει αποφάσεις.

Πληροφορίες για το Επιχειρηματικό Παίγνιο:

Το Επιχειρηματικό Παίγνιο ή Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Game) αποτελεί ένα αλληλεπιδραστικό παιχνίδι προσομοίωσης στον υπολογιστή στο οποίο συμμετέχουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Σκοπός του συγκεκριμένου παιχνιδιού είναι η εφαρμογή «στην πράξη» απλών οικονομικών γνώσεων και η εξοικείωση των φοιτητών με τη διοίκηση επιχειρήσεων σε περιβάλλον ανταγωνισμού. Πρακτικά, οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και διοικούν εικονικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε μια συγκεκριμένη αγορά. Με αυτό τον τρόπο η κάθε ομάδα διοίκησης καλείται να λάβει σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις βασιζόμενη στα δεδομένα που υπάρχουν αλλά και στην κρίση των μελών της. Επίσης βλέπει πώς αυτές οι αποφάσεις μεταφράζονται σε αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη, όπως ακριβώς συμβαίνει και στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων.

Η αγορά είναι δυναμική και το μέγεθος καθώς και τα μερίδια αγοράς των παικτών διαμορφώνονται ανάλογα με τις ίδιες τις αποφάσεις των ομάδων. Οι ομάδες καλούνται να λάβουν μια σειρά αποφάσεων σχετικές με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους όπως π.χ. για την παραγωγή, τις νέες επενδύσεις, την τιμή του προϊόντος, τη διαφημιστική δαπάνη, τις δαπάνες για την έρευνα και ανάπτυξη του προϊόντος κλπ, έτσι ώστε να ικανοποιήσουν τους στόχους που έχουν θέσει (μεγιστοποίηση κερδών, αύξηση μεριδίου αγοράς κλπ).

Το παιχνίδι παίζεται επαναληπτικά σε επτά (7) διαδοχικούς κύκλους έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναπροσαρμογής των αποφάσεων από περίοδο σε περίοδο. Κάθε κύκλος (επανάληψη) του παιχνιδιού αντιπροσωπεύει μια περίοδο και ανάλογα με την ικανοποίηση των στόχων η κάθε ομάδα συγκεντρώνει μια βαθμολογία.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου επιχειρηματικού παιγνίου χρησιμοποιείται ένα λογισμικό πρόγραμμα σε περιβάλλον Microsoft Excel το οποίο έχει αναπτυχθεί στο ΕΜΠ και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε εδώ μια παρουσίαση της λογικής και του λογισμικού του Επιχειρηματικού Παιγνίου.

Μέχρι στιγμής έχουν διοργανωθεί με επιτυχία 4 Ιδρυματικοί Διαγωνισμοί με πιο πρόσφατο τον 4ο Ιδρυματικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Παιγνίου που έλαβε χώρα την Τρίτη 14/7/2015, και ώρα: 16:00-20:00, στο Υπολογιστικό Κέντρο 2 (PC-Lab 2, Αίθουσα Υ3) της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με τις ομάδες να παραλαμβάνουν τα βραβεία κατάταξής τους.
Ορισμένες φωτογραφίες από την εκδήλωση:

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των συμμετεχόντων για το Παίγνιο.

IMG_20150714_165923Κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων.

IMG_20150714_192106Κατά τη διάρκεια λήξης του Πιαγνίου.