• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ΜοΚΕ-ΕΜΠ απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, απόφοιτους ΕΜΠ και μέλη ΔΕΠ και για την εκπλήρωση του σκοπού και των στόχων της οργανώνει τις δράσεις της γύρω από κινητήριους άξονες.  Με βάση τους άξονες αυτούς είναι εμφανής και η πρόοδος και τα επιτεύγματα της ΜοΚΕ-ΕΜΠ από την στιγμή της ίδρυσης της.

 

Εκπαίδευση

Η ΜοΚΕ-ΕΜΠ εισάγει μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών 7 Σχολών του ΕΜΠ τα οποία κινούνται γύρω από τις θεματικές ενότητες της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για την ίδρυση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Τα μαθήματα αυτά αφορούν είτε αποκλειστικά το αντικείμενο της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας είτε υπάρχει αντίστοιχη ενσωμάτωση του αντικειμένου σαν ανεξάρτητη ενότητα πάνω στο αντικείμενο του κάθε μαθήματος. Περίπου 1600 φοιτητές παρακολουθούν ενεργά τα μαθήματα αυτά ετησίως με αποτέλεσμα πέρα από την εξοικείωση τους με την ορολογία και το επιστημονικό υπόβαθρο που τους προσφέρουν, να  τους δίνεται επίσης η δυνατότητα εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων. Αναλυτικά η λίστα των μαθημάτων και Σχολών βρίσκεται εδώ.

Πέρα της διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΜοΚΕ-ΕΜΠ περιλαμβάνουν:

 • – Οργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων ειδικής θεματολογίας που συνδέονται με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
 • – Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων για να εμβαθύνουν οι φοιτητές στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Μέχρι στιγμής έχουν διοργανωθεί 5 κύκλοι με την συμμετοχή 117 ατόμων.
 • – Επισκέψεις φοιτητών σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

 

Συμβουλευτικές Δραστηριότητες

Η ομάδα της ΜοΚΕ-ΕΜΠ έχει έντονη συμβουλευτική δραστηριότητα μέσω ανάπτυξης συγκεκριμένης Μεθοδολογίας Συμβουλευτικής Υποστήριξης μέσω της οποίας γίνεται η κατάλληλη διαχείριση και διάχυση της τεχνολογικής γνώσης χρησιμοποιώντας μεθόδους Ανάλυσης Αγοράς και προσδιορισμού του Business Concept ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα, η ΜοΚΕ-ΕΜΠ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υπό την μορφή coaching σε άτομα ή ομάδες του ΕΜΠ που επιθυμούν να υλοποιήσουν κάποια δική τους επιχειρηματική ιδέα. Επιπλέον, η ΜοΚΕ-ΕΜΠ διοργανώνει τις Εβδομάδες Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό SO Kwadraat. Μέχρι στιγμής, η ΜοΚΕ-ΕΜΠ έχει καταφέρει:

 • – Να δράσει συμβουλευτικά σε 92 ομάδες και 233 άτομα.
 • – Να στηρίξει έμπρακτα την οργάνωση 11 start-up επιχειρήσεων.
 • – Την επιτυχή διοργάνωση 4 Εβδομάδων Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό SO Kwadraat με συμμετοχή 66 ομάδων.

 

Ενημέρωση και πληροφόρηση

Η ΜοΚΕ-ΕΜΠ λειτουργεί σαν φορέας ενημέρωσης και πληροφόρησης πάνω σε θέματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέσω της διοργάνωσης Ημερίδων και Workshop με Εμβάθυνση σε Εξειδικευμένα Θέματα όπως το Ερευνώ-Καινοτομώ-Επιχειρώ τα οποία και στοχεύουν στην ενημέρωση του ακαδημαϊκού και επιστημονικού κοινού.

Επιπλέον η ΜοΚΕ-ΕΜΠ παρέχει καθημερινή πληροφόρηση μέσω του ενημερωτικού της δελτίου (newsletter) ενώ επίσης βρίσκεται υπό εξέλιξη η πιλοτική εφαρμογή Καταγραφής Επιχειρηματικών Ιστοριών από τους επιχειρηματίες απόφοιτους του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

 

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Η βασική ερευνητική δραστηριότητα της ΜοΚΕ-ΕΜΠ περιλαμβάνει την παραγωγή και προαγωγή γνώσης πάνω στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Οι βασικές ενότητες και πυλώνες πάνω στους οποίους κινείται και στηρίζεται η ΜοΚΕ-ΕΜΠ είναι:

 1. Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών της επιχειρηματικότητας και των καινοτομικών πρωτοβουλιών και δράσεων των νέων αποφοίτων του ΕΜΠ.
 2. Η αξιοποίηση ευρημάτων συναφών ερευνών για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (GEM, AGER, ΕΒΕΟ, ΙΟΒΕ, Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας).
 3. Συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά δίκτυα και προγράμματα που ασχολούνται με θέματα επιχειρηματικότητας (AEGIS, Cre8tv.eu)
 4. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (DRUID, ZEW, T2S, ISS, EAPE) με συγκεκριμένες ανακοινώσεις σχετικά με την επιστημονική διερεύνηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

 

Δικτύωση και Συνεργασίες

Η ΜοΚΕ-ΕΜΠ συνεργάζεται με ξένα και ελληνικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματικούς φορείς και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες για μεταφορά τεχνογνωσίας, παροχή συμβουλών κλπ. Πιο συγκεκριμένα:

Συνεργασίες στο διεθνή χώρο:

Εγχώριες συνεργασίες: