• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ομάδα της ΜοΚΕ-ΕΜΠ έχει έντονη συμβουλευτική δραστηριότητα μέσω ανάπτυξης συγκεκριμένης Μεθοδολογίας Συμβουλευτικής Υποστήριξης μέσω της οποίας γίνεται η κατάλληλη διαχείριση και διάχυση της τεχνολογικής γνώσης χρησιμοποιώντας μεθόδους Ανάλυσης Αγοράς και προσδιορισμού του Business Concept ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα, η ΜοΚΕ-ΕΜΠ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υπό την μορφή coaching σε άτομα ή ομάδες του ΕΜΠ που επιθυμούν να υλοποιήσουν κάποια δική τους επιχειρηματική ιδέα. Επιπλέον, η ΜοΚΕ-ΕΜΠ διοργανώνει τις Εβδομάδες Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό SO Kwadraat. Μέχρι στιγμής, η ΜοΚΕ-ΕΜΠ έχει καταφέρει:

  • – Να δράσει συμβουλευτικά σε 92 ομάδες και 233 άτομα.
  • – Να στηρίξει έμπρακτα την οργάνωση 11 start-up επιχειρήσεων.
  • – Την επιτυχή διοργάνωση 4 Εβδομάδων Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό SO Kwadraat με συμμετοχή 66 ομάδων.