• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ερευνητική δραστηριότητα της ΜοΚΕ-ΕΜΠ στα χρόνια της λειτουργίας της κινείται γύρω από την δραστηριότητα των νέων Μηχανικών αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από το ΕΜΠ καθώς και με στην γενική δραστηριότητα και παρουσία του ΕΜΠ και των επιμέρους Σχολών του στα Χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο όπως πολύ εύστοχα και περιεκτικά παρουσιάζεται στα ακόλουθα Infographics. Κατά σειρά παρουσιάζονται οι δράσεις της ΜοΚΕ-ΕΜΠ με αριθμούς, η παρουσία του ΕΜΠ σαν Ίδρυμα στα Χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο και τέλος παρουσιάζεται η έρευνα της ΜοΚΕ-ΕΜΠ για την Επιχειρηματικότητα των Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ με σκοπό την αποτύπωση σε πραγματικά δεδομένα και στοιχεία των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι νέοι μηχανικοί καθώς και την εξέλιξη/υλοποίηση τους στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

Η δράση της μονάδας με αριθμούς (2012-2015)

Η παρουσία του ΕΜΠ στα Χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο

Έρευνα για την Επιχειρηματικότητα των νέων αποφοίτων του ΕΜΠ