• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η βασική ερευνητική δραστηριότητα της ΜοΚΕ-ΕΜΠ περιλαμβάνει την παραγωγή και προαγωγή γνώσης πάνω στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Οι βασικές ενότητες και πυλώνες πάνω στους οποίους κινείται και στηρίζεται η ΜοΚΕ-ΕΜΠ είναι:

  1. Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών της επιχειρηματικότητας και των καινοτομικών πρωτοβουλιών και δράσεων των νέων αποφοίτων του ΕΜΠ.
  2. Η αξιοποίηση ευρημάτων συναφών ερευνών για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (GEM, AGER, ΕΒΕΟ, ΙΟΒΕ, Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας).
  3. Συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά δίκτυα και προγράμματα που ασχολούνται με θέματα επιχειρηματικότητας (AEGIS, Cre8tv.eu)
  4. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (DRUID, ZEW, T2S, ISS, EAPE) με συγκεκριμένες ανακοινώσεις σχετικά με την επιστημονική διερεύνηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.