• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ομάδα της ΜοΚΕ-ΕΜΠ έχει έντονη συμβουλευτική δραστηριότητα μέσω ανάπτυξης συγκεκριμένης Μεθοδολογίας Συμβουλευτικής Υποστήριξης μέσω της οποίας γίνεται η κατάλληλη διαχείριση και διάχυση της τεχνολογικής γνώσης χρησιμοποιώντας Μεθόδους Ανάλυσης Αγοράς και Προσδιορισμού του Business Concept ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Αναλυτικά, η Μεθοδολογίας Συμβουλευτικής Υποστήριξης απεικονίζεται παρακάτω:

Επιπλέον, η ΜοΚΕ-ΕΜΠ παρέχει σημαντική επιστημονική υποστήριξη υπό την μορφή coaching σε άτομα ή ομάδες του ΕΜΠ που επιθυμούν να υλοποιήσουν κάποια δική τους επιχειρηματική ιδέα. Επίσης, μέσω της διοργάνωσης των Εβδομάδων Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τον διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό SO Kwadraat,  η ΜοΚΕ-ΕΜΠ λειτουργεί σαν αρωγός μετάφρασης επιχειρηματικών και καινοτομικών ιδεών σε πράξη βασιζόμενη στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία και το know-how του Ανθρωπίνου Δυναμικού της. Μέχρι στιγμής, η ΜοΚΕ-ΕΜΠ έχει καταφέρει:

  • – Να δράσει συμβουλευτικά σε 92 ομάδες και 233 άτομα.
  • – Να στηρίξει έμπρακτα την οργάνωση 11 start-up επιχειρήσεων.
  • – Την επιτυχή διοργάνωση 4 Εβδομάδων Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό SO Kwadraatμε συμμετοχή 66 ομάδων.